A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ II 2018-2019

DDDDDDDĐ

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế của học kì I. Kế hoạch năm học : 2018- 2019, trong học kỳ II, Trường TH Lê Văn Tám tập trung chỉ đao thực hiện những nhiệm vụ giải pháp như sau:

          A. Công tác quẢn lý, chỈ đẠo các hOẠT ĐỘNG:

Nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên và cha mẹ học sinh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục; đồng thời nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ CB,GV,NV. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, điều hành của cán bộ quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật và thi hành công vụ của giáo viên.

Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng công tác tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục phân cấp, phân quyền, trước hết là việc giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của các tổ, tự chủ trong hoạt động chuyên môn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Khắc phục tình trạng tùy tiện, khoán trắng, buông lỏng quản lý; đảm bảo được yêu cầu công khai, dân chủ và sự giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong các đơn vị trường học.

Tập trung thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đổi mới của ngành, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.Gương người tốt việc tốt, biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến; chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các chỉ đạo của ngành, giám sát, kiểm tra và có chế tài thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục.

          B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

I. Nhiệm vụ chung :

Tiếp tục tập trung chấn chỉnh việc chấp hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ . Quan tâm triển khai các hoạt động bồi dưỡng quan điểm lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự học, tự rèn luyện; ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức dạy học đồng bộ với đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh thông qua việc tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra bảo đảm đánh giá                                thực chất kết quả học tập, có tác dụng động viên, khuyến khích học sinh                    phấn đấu học tập tốt.

Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng. Tiếp tục xây dựng phân phối chương trình và nội dung tài liệu phù hợp năng lực học tập của học sinh.Tiếp tục khắc phục có hiệu quả bệnh thành tích trong giáo dục, kiên quyết đấu tranh không để xảy ra tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học, học sinh yếu kém; củng cố và kiện toàn chất lượng đầu vào, lớp đầu cấp và nâng cao hiệu quả giáo dục lớp cuối cấp.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thông qua việc phát huy đúng mức vai trò của cha mẹ học sinh trong việc tham gia giáo dục ý thức học tập, lao động, thói quen giữ gìn vệ sinh trường, lớp, . . . của học sinh. Kiên quyết đấu tranh tư tưởng khoán trắng trách nhiệm cho nhà trường; khắc phục tình trạng tiêu cực, lãng phí các nguồn lực đóng góp của cha mẹ học sinh .

II. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          -Xây dựng đội ngũ CBQL dự nguồn.

          - Thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, các trường cần chỉ đạo chặt chẽ giữa Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chỉnh trang lại khuôn viên trường học, trang trí, sắp xếp, bố trí cây xanh, cây kiễng thẩm mỹ phù hợp và cân đối với khuôn viên của sân trường, chỉ đạo việc vệ sinh trường lớp sạch, đẹp và đúng quy định.

          - Quan tâm, chú trọng đến việc chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày hay dạy hơn 5 buổi/tuần. Nâng cao chất lượng dạy buổi 2.

          - Chỉ đạo thực hiện việc giúp đỡ học sinh chậm tiến, học sinh chưa hoàn thành môn học hay chưa hoàn thành hoạt động giáo dục theo từng giai đoạn, từng học kỳ và cả năm học. Phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với phụ huynh học sinh trong việc giúp đỡ học sinh chậm tiến, học sinh chưa hoàn thành môn học hay chưa hoàn thành hoạt động giáo dục. Đảm bảo cho học sinh nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, vận dụng tốt việc dạy phân hóa theo năng lực học tập của học sinh.

          - Dựa vào số liệu học sinh, xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện thay sách (theo Chương trình giáo dục phổ thông mới) từ năm 2020 trở đi.Dự kiến được nhu cầu về phòng học, nhu cầu về trang thiết bị và đồng dùng dạy học để đáp ứng phục vụ tốt Chương trình phổ thông mới, tham mưu với lãnh đạo Phòng GD-ĐT có lộ trình để xây dựng phòng học, mua sắm trang thiết bị và đồng dùng dạy học đáp ứng nhu cầu.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất, thường xuyên theo quy định của ngành GD-ĐT.

          - Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, mở chuyên đề, Hội thảo theo từng Cụm trường, Tổ chuyên môn liên trường.

          - Chỉ đạo giáo viên tăng cường làm đồ dùng dạy học tự làm phục vụ cho từng tiết dạy trên lớp.

- Tham gia Hội thi "giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi" vòng huyện trong tháng 03/2019.

         

1. Công tác PCGD - XMC, PCGD Mầm non trẻ 5 tuổi, Trung tâm học tập cộng đồng:

- Phấn đấu năm 2019 huyện tiếp tục đạt chuẩn PCGD.MN cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3.

- Tăng cường công tác huy động học viên từ 15 đến 60 tuổi ra học các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, lớp PCGD.THCS.

2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, tự làm và sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học; công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn;

- Tiếp tục phát động phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học. xây dựng thư viện đạt chuẩn theo lộ trình đã đề ra; tăng cường công tác bảo quản, duy tu sửa chữa thường xuyên CSVC, thiết bị dạy học của đơn vị.

3. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, Kết quả thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP, công tác xây dựng Đảng:

Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỉ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc. Các đơn vị trường học tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch thực hiện, Rà soát quy chế hoạt động cơ quan đơn vị, điều chỉnh kịp thời những quy định nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ viên chức toàn ngành.

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng viên chức toàn ngành; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo đúng Điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý dự nguồn; xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên và CBQL theo các chuẩn đã ban hành. Đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng việc bố trí sử dụng đội ngũ; phân công chuyên môn hợp lý, đúng chuyên ngành đào tạo và đảm bảo giờ dạy theo quy định. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBQL, viên chức. Tiếp tục thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Quan tâm chăm bồi và phát triển đảng viên , chú trọng về chất lượng, phẩm chất, năng lực của cán bộ, viên chức khi giới thiệu vào Đảng. 

4.Công tác Đội và phong trào thiếu nhi:

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể có liên quan trong việc bảo vệ, chăm lo và giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng. Thường xuyên đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động của các Liên đội, tạo điều kiện cho GV-TPT tham gia giao lưu, học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn; duy trì tốt việc sinh hoạt GV-TPT theo cụm; tổ chức tốt sinh hoạt các chuyên đề về công tác đội; triệu tập GV-TPT tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của tỉnh tổ chức;

5. Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các nhà trường phổ thông.

Duy trì và giữ vững trường học Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn, bảo đảm trường học an toàn, sạch sẽ, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế đúng quy cách, CBGV và học sinh tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Trồng cây và chăm sóc cây, chăm sóc bồn hoa cây cảnh tạo môi trường nhóm lớp xanh sạch đẹp. Giáo dục cho học sinh biết chăm sóc bảo vệ cây xanh. Nhà vệ sinh phải sạch sẽ, có trang bị các dụng cụ cần thiết cho nhà vệ sinh ( nam, nữ) riêng biệt.

Bảng nội qui học sinh, nội qui CBGV-CNV đặt ở vị trí dễ quan sát. Tuyên truyền và lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường giữ gìn các các công trình công cộng của nhà trường, lớp học và cá nhân.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo ninh trật tự trường học, phân công người trực và lịch trực phù hợp. Các đơn vị trường học phối hợp với chính quyền, công an xã giữ gìn, bảo vệ tốt an ninh trật, an toàn xã hội trong và xung quanh trường học.

Tiếp tục tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hương phát huy năng lực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện. Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến, nhận định của bản thân trong học tập. Huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chung trong nhà trường.

Có 100% giáo viên gần gũi, yêu thương, tôn trọng học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh về thể chất và tinh thần. 100% giáo viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm. Phấn đấu từ 100% giáo viên tích cực đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục học sinh.

Thông qua các giờ dạy, hoạt động để rèn kỹ năng ứng xử với các tình huống trong học tập, cuộc sống, tinh thần hợp tác, kỹ năng làm việc theo nhóm.

Rèn sức khoẻ, ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông và các tệ nạn khác, đặc biệt quan tâm đến kĩ năng bơi để phòng chống đuối nước cho học sinh. Rèn kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, như: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi, tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như 26/3; ngày Quốc tế thiếu Nhi 01/5.

 Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương trong và ngoài huyện. Thực hiện lồng ghép với các môn học, các hoạt động giáo dục NGLL để giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, tinh thần cách mạng một cách có hiệu quả nhất cho tất cả học sinh.

6. Công tác kiểm tra:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về  Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Phòng chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Thực hiện quy chế chuyên môn, dạy thêm học thêm, thu chi tài chính, sử dụng sổ sách,...

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra đột xuất; đặc biệt là công tác kiểm tra nội bộ.

- Triển khai hoạt động xử lý sau kiểm tra đảm bảo hiệu quả kiểm tra trong thực tế. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai đúng quy định các vi phạm của đối tượng kiểm tra (nếu có).

7. Công tác xã hội hóa giáo dục:

Tranh thủ sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư cho giáo dục. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” và tổ chức Ngày hội “Khui heo đất tiết kiệm khuyến học” vào đầu năm học mới. Đồng thời, có giải pháp chấn chỉnh những cá nhân ,tập thể chưa thực hiện tốt phong trào này.

8. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giúp đỡ học sinh yếu kém”:

Tiếp tục đổi mới hoạt động thi đua và cải thiện môi trường giáo dục ở địa phương, theo hướng tập trung đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phát động phong trào trồng cây xanh trong trường học theo kế hoạch của UBND huyện; phát huy những thành quả đã đạt được trong các phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp;“Giúp đỡ học sinh yếu, kém”; “Rèn luyện kỹ năng soạn giảng, ra đề của giáo viên”; “Rèn luyện kỹ năng học tập, kỹ năng sống của học sinh”, Kế hoạch “Củng cố, kiện toàn chất lượng lớp đầu cấp, các lớp liền kề và hiệu quả giáo dục lớp cuối cấp”.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết