A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LICH KIỂM TRA + CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM,2019-2020

- Phân môn đọc thành tiếng GVCN, GV nhóm 2, GV nhóm khác cho học sinh thi xong rồi tiếp tục dạy để kịp chương trình.

- Phân môn ĐH,CT,TLV + Toán các khối lớp cho học sinh thi xong rồi nghỉ (Lưu ý: GVCN nhớ nhắc nhỡ HS và phụ huynh rước đúng giờ).

- Riêng môn khoa học, Lịch sử, Địa lý (lớp 4,5)  GVCN, GV nhóm 2, GV nhóm khác cho học sinh thi xong rồi tiếp tục dạy để kịp chương trình.

 


 

    

 
LỊCH KIỂM TRA + CHẤM BÀI CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2019 - 2020

I. Lòch kiểm tra cuối năm, naêm hoïc 2019 – 2020

       A . Tieáng vieät + Toán:

* Khoái 1: Kieåm tra Tiếng việt; Toán: ngaøy 01, 02/7/2020 (th tư; thnăm).

- Đọc thành tiếng: ngày 01/7/2020 (thứ tư).

            - Chính tả; Toán: ngày 02/7/2020 (thứ năm).

* Khoái 2: Kieåm tra Tiếng việt; Toán: ngaøy 01, 02/7/2020 (th tư; thnăm).

- Đọc thành tiếng: ngày 01/7/2020 (thứ tư).

            - ĐH, CT, TLV; Toán: ngày 02/7/2020 (thứ năm).

* Khoái 3: : Kieåm tra Tiếng việt; Toán: ngaøy 01, 02/7/2020 (th tư; thnăm).

- Đọc thành tiếng: ngày 01/7/2020 (thứ tư).

            - ĐH, CT, TLV; Toán: ngày 02/7/2020 (thứ năm).

* Khoái 4: Kieåm tra ngaøy 01,02,03,06/7/2020 (th, thứ năm, thứ sáu, thứ hai).

            - Đọc thành tiếng: ngày 01/7/2020 (thứ tư).

            - Khoa học: 02/7/2020 (thứ năm).

            - Lịch sử - Địa lý: ngày 03/7/2020 (thứ sáu).

- ĐH, CT, TLV; Toán: ngày 06/7/2020 (thứ hai).

* Khoái 5: Kieåm tra ngaøy 01,02,03,07/7/2020 (th, thứ năm, thứ sáu, thứ ba).

            - Đọc thành tiếng: ngày 01/7/2020 (thứ tư).

            - Khoa học: 02/7/2020 (thứ năm).

            - Lịch sử - Địa lý: ngày 03/7/2020 (thứ sáu).

- ĐH, CT, TLV; Toán: ngày 07/7/2020 (thứ ba).

II. Buổi kiểm tra cuối năm, naêm hoïc 2019 – 2020:

            + Buổi sáng: Lớp 1, 2, 5.      

+ Buổi chiều: Lớp 3, 4.      

III. Lòch kieåm tra ñònh kyø cuối năm, naêm hoïc: 2019-2020 thoáng nhaát toaøn tröôøng (Tiếng việt: đọc thành tiếng, đọc hiểu, chính tả, tập làm văn; Toán; Khoa học; Lịch sử - Địa lý).

 

 

Khoái

 

Moân

 

Ngaøy

Thi gian giao đề

 

Thôøi gian baét ñaàu

 laøm baøi

Thôøi gian laøm baøi

 

1

Đọc TT

01/7/2020

Không bắt buộc thời gian (tùy theo sĩ số HS)

Tieáng vieät

02/7/2020

7 giôø 05 phuùt

7 giôø 10 phuùt ñeán 7 giôø 45 phuùt

35 phuùt

Toaùn

02/7/2020

7 giôø 55 phuùt

8 giôø 00 phuùt ñeán 8 giôø 40 phuùt

40 phuùt

 

2

Đọc TT

01/7/2020

Không bắt buộc thời gian (tùy theo sĩ số HS)

Tieáng vieät

02/7/2020

7 giôø 05 phuùt

7 giôø 10 phuùt ñeán 8 giôø 20 phuùt

70 phuùt

Toaùn

02/7/2020

8 giôø 35 phuùt

8 giôø 40 phuùt ñeán 9 giôø 20 phuùt

40 phuùt

 

3

Đọc TT

01/7/2020

Không bắt buộc thời gian (tùy theo sĩ số HS)

ĐH, CT, TLV

02/7/2020

13 giôø 05 phuùt

13 giôø 10 phuùt ñeán 14 giôø 20 phuùt

70 phuùt

Toaùn

02/7/2020

14 giôø 35 phuùt

14 giôø 40 phuùt ñeán 15 giôø 20 phuùt

40 phuùt

 

 

4

Đọc TT

01/7/2020

Không bắt buộc thời gian (tùy theo sĩ số HS)

ĐH, CT, TLV

06/7/2020

13 giôø 05 phuùt

13 giôø 10 phuùt ñeán 14 gi20 phuùt

70 phuùt

Toaùn

06/7/2020

14 giôø 35 phuùt

14 giôø 40 phuùt ñeán 15 giôø 20 phuùt

40 phuùt

Khoa hc

02/7/2020

13 giôø 05 phuùt

13 giôø 10 phuùt ñeán 13 gi 50 phuùt

40 phuùt

LS - ĐL

03/7/2020

13 giôø 05 phuùt

13 giôø 10 phuùt ñeán 13 gi 50 phuùt

40 phuùt

 

 

5

Đọc TT

01/7/2020

Không bắt buộc thời gian (tùy theo sĩ số HS)

ĐH, CT, TLV

07/7/2020

7 giôø 25 phuùt

7 giôø 30 phuùt ñeán 8 giôø 40 phuùt

70 phuùt

Toaùn

07/7/2020

8 giôø 55 phuùt

9 giôø 00 phuùt ñeán 9 giôø 40 phuùt

40 phuùt

Khoa hc

02/7/2020

7 giôø 05 phuùt

7 giôø 10 phuùt ñeán 7 giôø 50 phuùt

40 phuùt

LS - ĐL

03/7/2020

7 giôø 05 phuùt

7 giôø 10 phuùt ñeán 7 giôø 50 phuùt

40 phuùt

         

IV. Lòch chm bài kiểm tra định kỳ cuối năm, naêm hoïc 2019 – 2020

* Môn: Tiếng Việt và Toán

- Khối: 1, 2.

+ Tp trung chm bài: Môn Tiếng việt và Toán (Lúc 13 giờ 00 phút, ngày 02/7/2020).

- Khối: 3.

+ Tp trung chm bài: Môn Tiếng việt và Toán (Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 02/7/2020).

- Khối 4.

+ Tập trung chấm bài: Môn khoa học (Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 03/7/2020).

+ Tập trung chấm bài: Môn Lịch sử - Địa lý (Lúc 16 giờ 30 phút, ngày 03/7/2020).

+ Tp trung chm bài: Môn Tiếng việt và Toán (Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 06/7/2020).

- Khối 5.

+ Tập trung chấm bài: Môn khoa học (Lúc 13 giờ 00 phút, ngày 02/7/2020).

+ Tập trung chấm bài: Môn Lịch sử - Địa lý (Lúc 13 giờ 00 phút, ngày 03/7/2020).

+ Tp trung chm bài: Môn Tiếng việt và Toán (Lúc 13 giờ 00 phút, ngày 07/7/2020).

 

       Treân ñaây laø lch kieåm tra cuối năm, naêm hoïc 2019 - 2020. Đề nghị các tổ trưởng thực hiện và triển khai đến GVCN trong tổ thực hiện đúng theo lịch đã qui định.                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               P. Hiệu trưởng 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Huỳnh Văn Phúc

 

 

                                                                                                   

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOØNG GD & ÑT  ÑOÂNG HAÛI                     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

An Trch, ngaøy  23 thaùng 6  naêm 2020       

LỊCH CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

                                                               NĂM HỌC: 2019 - 2020

 

 

       Treân ñaây laø lch chm bài kim tra cuối năm, naêm hoïc 2019 -2020. Đề nghị các tổ trưởng thực hiện, triển khai đến GVCN, GV nhóm 2 và GV nhóm khác sinh hoạt trong tổ thực hiện đúng theo lịch đã qui định.     

                                                                                                            P. Hiệu trưởng   

 

                                                                                                Huỳnh Văn Phúc                                  

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết